Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Servei d’aigües

Abastament

L’empresa de serveis del municipi de Manacor SAM des del seu departament de servei d’aigües gestiona el cicle urbà de l’aigua al nucli interior del municipi de Manacor en el que viuen 29.296 habitants ( a data d’1 de gener de 2013).

L’abastament és la primera passa dins del cicle integral de l’aigua i consisteix en la captació del volum d’aigua necessari, la potabilització i la distribució de l’aigua de diverses fonts per al consum humà, domèstic, industrial i municipal.

Les dades de subministrament durant l’any 2013, han estat de 1971 hm3 d’aigua extreta i un total de 1931 hm3 d’aigua facturada als abonats que viuen al territori del nucli interior del municipi de Manacor.

La xarxa de subministrament té un total de 100 km, amb 2 depòsits reguladors i 1 dipòsit de capçalera.

Sanejament i depuració

El sanejament inclou dins del cicle integral de l’aigua, tots els processos de recollida, transport i tractament a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de les aigües residuals del nucli interior del municipi de Manacor i la població de Son Macià. L’empresa de serveis del municipi de Manacor SAM és l’encarregada de gestionar aquest procés des dels punts de connexió amb les xarxes municipals de clavegueram fins a l’abocament al medi receptor.

L’EDAR del municipi de Manacor ha tractat aproximadament uns 1241 hm3 durant l’any 2013.

Cicle integral de l’aigua

Es coneix al cicle integral de l’aigua com al conjunt de processos que es donen a la terra i que connectats entre si tenen com a component essencial l’aigua.

Des del punt de vista de la gestió urbana de l’aigua, s’entén com cicle integral de l’aigua a aquells procediments que en el seu conjunt formen part del servei d’abastament d’aigua potable i del sanejament d’aigües residuals.

El cicle de l’aigua s’inicia amb la pràctica de la captació i potabilització de l’aigua i es completa amb la depuració de les aigües residuals i el seu posterior abocament al medi receptor.

Al municipi de Manacor es desenvolupa l’activitat del cicle integral de la següent manera:

1)     Captació d’aigua subterrània a diferents punts del municipi de Manacor.
2)     Acumulació i regulació de l’aigua extreta als dipòsits de capçalera.
3)     Distribució de l’aigua d’abastament als habitatges des de la xarxa general.

De la mateixa manera l’aigua un pic ha estat utilitzada pels habitants,

4)     Evacuació de l’aigua de sanejament des dels habitatges a la xarxa general de clavegueram.
5)     Tractament de l’aigua de sanejament a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals EDAR.
6)     Abocament de l’aigua tractada a l’EDAR al medi ambient receptor per donar continuïtat al cicle natural de l’aigua.