Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Les nostres instal·lacions

Instal·lacions d’Abastament

CAPTACIÓ POUS

L’aigua procedeix en la seva totalitat de fonts subterrànies dels aqüífers que es troben al municipi a través de 5 pous repartits entre els aqüífers de Son Talent, Santa Cirga, Sa Torre, Justaní, Son Macià i Sant Salvador.

EMMAGATZEMATGE i POTABILITZACIÓ

2 dipòsits reguladors d’emmagatzematge (total de 900 m3) + 1 dipòsit elevat per donar pressió (200 m3). Els dipòsits es troben situats a una zona elevada i tenen una capacitat total de 1100m3, la seva funció és la de garantir el volum i la pressió adequada de l’aigua a tota la xarxa de distribució.

DISTRIBUCIÓ

Xarxa de transport i distribució d’aigua potable: 100 km

Instal·lacions de Sanejament i Depuració

RECOLLIDA I TRANSPORT

Xarxa de col·lectors d’aigua residual: 90 km

TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

Depuradora EDAR Manacor

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) es pot definir com el conjunt d’instal·lacions que tenen per objecte la reducció la contaminació de les aigües residuals fins a límits acceptables per a la llera receptora.

La EDAR de Manacor és el resultat del projecte de millora i ampliació de l’antiga depuradora que es va redactar l’any 1996. Les obres de construcció de l’actual depuradora transcorren entre els annys 1998 i 1999, per la qual cosa l’actual depuradora ha estat en ús uns 15 anys.

Una E.D.A.R té com a funció principal recollir les aigües residuals d’una població o indústria, i després de certs tractaments i processos, la retorna en una llera receptora com un riu, embalsament, mar, etc.

Es pot definir l’aigua residual com la combinació dels residuus líquids procedents de residències, institucions públiques, establiments industrials i comercials, als que poden agragar-se, eventualment, aigües subterrànies, superficials i pluvials. Els processos de tractament que formen part de l’EDAR de Manacor són:

Línea d’Aigua:

  1. Obra d’Arribada i pretractament
  2.  Tractament Secundari. Biològic
  3. Decantació Secundària
  4. Abocament al medi receptor

Línea de Fangs:

  1. Recirculació y Purga de fangs
  2. Espessat de fangs
  3. Deshidratació de fangs