Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Protecció de dades

 

Informació sobre Protecció de dades

 

1. Informació bàsica sobre protecció de dades

 

RESPONSABLE EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A. (SAM MANACOR) NIF: A-57024549
CONTACTE Carrer Major 22, 07500, Manacor 971596001 sam@sammanacor.com
FINALITAT Prestació de serveis públics, enviament d’informació
LEGITIMACIÓ El compliment d’una tasca en interès públic o l’exercici de poder públics (article 6.1,e del RGPD). Consentiment de les persones interessades, quan calgui (article 6.1,a del RGPD).
DESTINATARIS Les Administracions Públiques en l’exercici de les seves competències, quan sigui necessari per a la gestió de la seva sol·licitud.
DRETS Les persones interessades podran sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les seves dades, així com exercitar altres drets o retirar si escau el consentiment atorgat a través de la secció “Protecció de Dades” de la pàgina web o en dpd@sammanacor.com
INFORMACIÓ ADDICIONAL Debe leer la información detallada sobre protección de datos más abajo

 

2. Informació detallada sobre protecció de dades

Les dades personals vinculades a la pàgina web i la seu electrònica responsabilitat de SAM MANACOR respecten les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades ( RGPD ) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals ( LOPDGDD ).

2.1 Qui és el Responsable del tractament?

Dades del Responsable:

 • RESPONSABLE: EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A. (SAM MANACOR)
 • NIF: A-57024549
 • Direcció: Carrer Major 22, 07500, Manacor Telèfon: 971596001

Dades del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

SAM MANACOR és responsable de mantenir un registre de les activitats de tractament sota la seva responsabilitat en compliment dels deures establerts en l’article 30 del RGPD.

2.2 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

SAM MANACOR tractarà les dades personals de les persones interessades, amb caràcter general, per:

 1. Gestionar els diferents procediments vinculats a la gestió dels serveis de SAM MANACOR i informar sobre la seva tramitació.

 

 1. Gestionar peticions d’informació, suggeriments, comunicacions en general i remetre butlletins informatius.

2.3 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

SAM MANACOR està legitimat per a dur a terme el tractament de dades de caràcter personal d’acord amb el principi de licitud del tractament assenyalat en l’article 6 del RGPD i, concretament, per a:

 • Amb caràcter general, en el cas de l’activitat de procediment administratiu la base jurídica dels tractaments serà el compliment d’una tasca en interès públic o l’exercici de poder públics, tenint en compte la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, etc.
 • En determinats suposats el tractament vindrà legitimat pel consentiment de les persones interessades.
 • En tot cas, la base de la legitimació es recollirà en les clàusules informatives bàsiques disponibles en els formularis de recollida de dades personals.

2.4 A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades podran ser comunicats, segons la legislació vigent i sempre que sigui necessari per a la gestió del procediment o petició, a altres administracions públiques en l’exercici de les seves competències, a entitats financeres, a diaris oficials, pàgines web o taulers d’anuncis de SAM MANACO Rper a donar la publicitat legalment exigida en els procediments on sigui necessària. Les clàusules informatives bàsiques inclouran, en tot cas, els destinataris concrets de les dades.

2.5 Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resultin adequats, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats.

2.6 Es realitzaran transferències de dades a tercers països?

Senar es produiran transferències internacionals de dades.

2.7 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quins són, perquè s’usen, quant temps es guardaran, l’origen dels mateixos i si es van comunicar o es comunicaran la un tercer.
 • Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i la que es completin les dades personals incompletes.
 • Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequats, excessius o ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits, inclòs el dret a l’oblit.
 • Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, la que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que se cessi en el tractament.
 • Limitació del tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació d’aquests.
 • Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

2.8 Tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment?

Tindrà la possibilitat i el dret de retirar el seu consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada..

2.9 On podrà exercitar els seus drets?

La persona interessada podrà exercir els seus drets sense cap cost, rebent una resposta en els terminis establerts en el RGPD i la LOPDGDD, pels següents mitjans:

 • Per escrit en el registre de SAM MANACOR. Aquesta sol·licitud haurà d’anar signada juntament amb la còpia del DNI o passaport de l’interessat. En cas que s’actuï a través de representant legal haurà d’acostar-se, a més, el DNI i el document acreditatiu de la presentació del representant.
 • Si SAM MANACOR tingués dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud podrà sol·licitar la informació addicional necessària per a confirmar la identitat de l’interessat.
 • SAM MANACOR haurà de respondre la sol·licitud en el termini d’un mes des de la seva recepció. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas de ser necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. L’interessat, en qualsevol cas, serà informat en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.
 • Qualsevol interessat també podrà dirigir la seva sol·licitud d’exercici de drets el Delegat de Protecció de dades a través de la secció “Protecció de Dades” en la pàgina web o en dpd@sammanacor.com.

Per a més informació: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

2.10 Com pot realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control?

En cas que no s’havien respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) situada al carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/. En tots dos casos, haurà d’acompanyar la documentació pertinent.

2.11 Quines són les mesures de seguretat?

En compliment amb l’article 32 del RGPD i tenint en compte l’establert en la Disposició Addicional Primera de la LOPDGDD 3/2018, SAM MANACOR compta amb unes mesures de seguretat establertes pel seu reglament intern de seguretat que segueix l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) regulat pel Reial Decret 311/2022, de 3 de maig.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓ

 

 

 

Drets sobre Protecció de dades

La normativa en matèria de protecció de dades permet que qualsevol persona pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Dret d’accés

La persona afectada té dret a ser informada:

 • Dels fins del tractament, així com de les categories de dades personals que es tractin i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris
 • Del termini de conservació de les dades, de ser possible. De no ser-ho, els criteris per a determinar aquest termini
 • del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar-se al mateix
 • del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control
 • a obtenir, quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 • a rebre informació de les garanties adequades si es produeix una transferència internacional de dades
 • a obtenir una còpia de les dades objecte del tractament
 • de l’existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.

Ha de distingir-se del dret d’accés dels interessats als expedients administratius que regula la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques així com el dret d’accés regulat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bo govern.

Dret de rectificació

La persona afectada té dret a obtenir sense dilació indeguda, del responsable del tractament, la rectificació de les dades personals inexactes, així com que es completin aquelles dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (dret a l’oblit)

La persona afectada pot sol·licitar la supressió de les dades personals quan concorri algun dels supòsits contemplats en la legislació destacant aquells casos en què desaparegui la finalitat que va motivar el tractament, o que les dades personals s’hagin tractat de manera il·lícita. S’exceptua aquest dret, en els casos en què hagi de prevaler, per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable. Dret a la limitació del tractament Permet a la persona afectada obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan:

 • s’impugni l’exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable
 • el tractament resulti il·lícit però l’interessat sol·liciti en lloc de la supressió la limitació del seu ús
 • el responsable ja no necessiti les dades per a la fi del tractament, però sí la persona interessada per a l’exercici d’algun dels seus drets
 • l’afectat va exercitar el seu dret d’oposició al tractament, mentre de verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l’afectat

Dret a la portabilitat

La persona interessada tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o sol·licitar que siguin transmesos a un altre responsable del tractament quan sigui tècnicament possible.

Dret d’oposició

La persona afectada pot oposar-se al tractament:

 • Quan per motius relacionats amb la seva situació personal, hagi de cessar el tractament de les dades, tret que s’acrediti un interès legítim, que prevalgui sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, és a dir necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe.

Procediment per a l’exercici dels seus drets: enviar escrit a dpd@sammanacor.com utilitzant els formularis oficials de l’AEPD.

Registre d’activitats de tractament

L’article 30 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), estableix que cada responsable portarà un registre de les activitats de tractament que efectua i amb la informació indicada a continuació:

 • El nom i les dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades.
 • Els fins del tractament.
 • Una descripció de les categories d’interessats i de les categories de dades personals.
 • Les categories dels destinataris de les dades.
 • Les transferències de dades personals, si n’hi ha.
 • Els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades, quan sigui possible.
 • Una descripció general de les mesures

Així mateix, segons es regula en l’article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), totes les entitats incloses en l’article 77.1 d’aquesta llei orgànica hauran de fer públic un inventari dels seus tractaments en el qual constarà la informació establerta en l’article 30 del RGPD i la seva base legal legitimadora per al tractament de les dades de caràcter personal. De conformitat amb aquesta normativa, es duu a terme un registre de les activitats de tractament efectuades per SAM DE MANACOR.

INFORME DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

L’article 37.1 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), estableix que les autoritats i organismes públics tenen l’obligació de designar a un Delegat de Protecció de Dades (DPD). SAM MANACOR ha designat al seu DPD correctament, tal com es pot comprovar en: Consulta DPD

Les seves funcions venen definides en l’article 39 del RGPD i consisteixen principalment a informar i assessorar a SAM MANACOR i als seus treballadors sobre les obligacions que els incumbeixen en el tractament de dades de caràcter personal, i la supervisió del seu compliment. Així mateix, ha de cooperar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i actuar com a punt de contacte entre aquesta i SAM MANACOR. Al seu torn, qualsevol ciutadà podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades si li sorgeixen dubtes sobre el tractament de les seves dades per part d’SAM MANACOR o no està conforme amb aquest. Per a això, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’SAM MANACOR dirigint-se per escrit a l’adreça d’email dpd@sammanacor.com Més informació: Agència Espanyola de Protecció de Dades