Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències
Convocatòria per cobrir tres places d’auxiliar administratiu/-iva

Convocatòria per cobrir tres places d’auxiliar administratiu/-iva

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 19 d’agost de 2021.

Bases convocatòria places d’auxiliar administratiu/-iva

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Anunci aclariments

Anunci provisional del resultat de l’avaluació

Anunci de la resolució del tribunal qualificador

Anunci provisional de l’avaluació revisada

Resolució amb data 22-10-2021 del tribunal qualificador

Avaluació definitiva del procés de selecció

AVIS SOBRE LES LICITACIONS

La informació relativa als procediments de contractació de la SAM es troba a disposició de totes les persones interessades al seu Perfil de Contractant, allotjat a la Plataforma de Contractes VORTAL, a la qual es pot accedir mitjançant el següent enllaç:

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ VORTAL

 

La informació que conté aquesta pàgina correspon a les Licitacions iniciades abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

 

La informació relativa als procediments de contractació de la SAM per les licitacions cofinançades es troben a dispocició de totes les personas interessades mitjançant el següent enllaç:

LICITACIONS COFINANÇADES

 

Estudi d’alternativa de l’expedient 2020-01, PROEDAR:

ESTUDI ALTERNATIVA

 

Els dubtes o les consultes sobre els procediments de licitació de la SAM les podeu dirigir a l’adreça electrònica contractacions@sammanacor.com o al telèfon 971551380.

PROPOSTA CALENDARI LICITACIONS SAM 2020